Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na nasledujúcich stranách sú popísané obchodné podmienky spoločnosti Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.eshop.matusovo-kralovstvo.sk nám zároveň dávate súhlas s nasledujúcimi obchodnými podmienkami.
Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. Podolie 864 916 22 Podolie Slovenská republika

(sídlo spoločnosti)
IČO: 36317268 DIČ: 2021565359 IČ DPH: SK2021565359
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12533/R
tel. kontakt: +421 32 7437505 e-mail: office@matusovo-kralovstvo.sk
www: matusovo-kralovstvo.sk (ďalej len „MKsro“ alebo „predávajúci“)
Orgánom dozoru je : Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Odbor výkonu dozoru a právny dozor tel. č.: 032/ 640 01 09 fax č.: 032/ 640 01 08


1 Definícia pojmov
1.1 V týchto obchodných podmienkach:

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy eshop.matusovo-kralovstvo.sk , ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednávanie užívateľom;

1.1.2 „Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3 „Predávajúci“ (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4 „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú spotrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatvorení a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6 Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samostatná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7 „Nákupný košík“ znamená časť e-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí e-shopu, najmä pridaním alebo odobratím tovaru, resp. služby/ alebo zmenou množstva vybratého tovaru, resp. služby;

1.1.8 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené užívateľom do databázy e-shopu pri registrácii;

1.1.10 „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva e-shop

1.1.11 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy e-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní e-shopu a prístupových údajov a ich následným uložením do databázy e-shopu; 1.1.12 „Užívateľský účet“ znamená časť e-shopu, ktorá je každému jednému užívateľovi zriadená registráciou (t. j. pre každého užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní prístupových údajov;

1.1.13 „Tovar“ znamená vec ponúkanú prevádzkovateľom k predaju užívateľovi prostredníctvom eshopu a ak je k tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

1.1.14 „Služba“ znamená službu ponúkanú prevádzkovateľom k predaju užívateľovi prostredníctvom e-shopu a ak je k nej ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci.
Ochrana osobných údajov (GDPR) a registrácia


2.1 Nákup bez poskytnutia osobných údajov Nakupovať na eshop.matusovo-kralovstvo.sk môžete, aj anonymne. Radi Vás privítame v našom kamennom obchode (v Parku miniatúr) na Hlavnej 864, 916 22 Podolie, počas otváracích hodín v mesiacoch: Apríl-Október, utorok-nedeľa, 9:00 - 17:00; November-Marec, pondelok-piatok, 8:0016:00).

2.2 Nákup prostredníctvom internetového obchodu Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zaregistrovaním sa na stránke eshop.matusovo-kralovstvo.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

2.2.1 Nákup bez registrácie Objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:
• meno a priezvisko
• dodaciu a fakturačnú adresu
• telefonický kontakt
• e-mailovú adresu

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke by sme radi niekoľkokrát do roka odoslali informácie o novinkách v eshop.matusovo-kralovstvo.sk. V prípade, že si neželáte takéto informácie od nás dostávať, dajte nám túto skutočnosť vedieť odpoveďou na e-mail office@matusovokralovstvo.sk.

2.2.2 Nákup s registráciou Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke eshop.matusovo-kralovstvo.sk vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou získate:

• svoje údaje budete mať dopredu vyplnené, nemusíte ich vypisovať pri každej objednávke • niekoľkokrát do roka vám zašleme informácie o kráľovských novinkách a akciách (zo služby sa môžete kedykoľvek odhlásiť odpovedaním na e-mail) • získate prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach.


Užívateľský účet:

    1.  Užívateľ má právo zriadiť si registráciou užívateľský účet; 
    2. Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do užívateľského účtu prístupové údaje
    3. Identifikačné údaje užívateľa zadané pri registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého tovaru, ktorú užívateľ učiní po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu, v prípade že neupraví v objednávke inú dodaciu adresu.
    4. Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo užívateľského účtu a za škody tato spôsobenú prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne užívateľovi nové prístupové údaje; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.3 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašej objednávky. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), Slovenská pošta, a iné doručovateľské služby.

 

Spoločnosť Matúšovo kráľovstvo spol. s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky eshop.matusovo-kralovstvo.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich stránku, odkiaľ bol spravený vstup na internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky, analýzu google analytics.
Všetky materiály a informácie na stránke eshop.matusovo-kralovstvo.sk sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich.
Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o..

2.4. Nariadenie GDPR Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: spoločnosť Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. založená a existujúca podľa práva SR, so sídlom Podolie 864, 91622 Podolie zapísaná v Obchodnom registri, vložka 12533/R oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o., Podolie 864, 916 22, telefonický kontakt: +421 32 7437505, emailový kontakt:
office@matusovo-kralovstvo.sk
Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Fotografie – identifikácia osôb, propagácia zamestnávateľa, E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu, Spotrebiteľské súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží, Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu.
Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje
Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti
Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie
Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:
1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
6. právo na prenosnosť osobných údajov,
7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.
Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka.


Ceny a poplatky
Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH (20 %). Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.eshop.matusovo-kralovstvo.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. V prípade dobierky do Českej republiky sa cena vypočíta podľa aktuálneho denného kurzu EUR/CZK.

Objednávanie tovaru
Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom zadania objednávky cez internetovú stránku www.eshop.matusovo-kralovstvo.sk.
Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo. Pri objednávaní cez internetovú stránku www.eshop.matusovo-kralovstvo.sk môžete nakupovať s registráciou alebo bez registrácie. Zaregistrovaním a vytvorením svojho profilu na stránke www.eshop.matusovo-kralovstvo.sk získate výhody, ktoré sú popísané v bode 2.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka, vyplnením fakturačnej prípadne doručovacej adresy, zvolením požadovanej dopravy a spôsobu platby a samotným potvrdením objednávky.
Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

Spôsob platby
Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady viacerými spôsobmi:
• úhrada na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou (v prípade osobného odberu)
• na dobierku • bankovým prevodom

5.1 Úhrada na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou V prípade, že si tovar objednaný cez internet chcete prevziať aj zaplatiť osobne, môžete ho uhradiť na mieste v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu.
5.2 Na dobierku Platba a doručenie na dobierku sú možné iba na území Slovenskej a Českej republiky.
Objednávku zaplatíte pri jej doručení kuriérovi Slovenskej pošty alebo doručovacej spoločnosti.


- Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené vo výške 3,90 EUR.
- Doručenie kuriérom je 5,00 EUR.
- Pri nákupe nad 80,00 EUR ho máte úplne zadarmo.

5.3 Bankový prevod je podmienkou pri zahraničných objednávkach s doručením mimo územia Slovenskej alebo Českej republiky. Bankovým prevodom je možné zaplatiť tovar vopred po prijatí Vašej objednávky, pokyny Vám zašleme elektronicky. Celý postup a podmienky budú dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.


Spôsob dopravy/prevzatia tovaru

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.eshop.matusovo-kralovstvo.sk vám môže byť doručený viacerými spôsobmi:

• osobný odber – neuhradený/uhradený vopred
• prostredníctvom služieb Slovenskej pošty – doručenie mimo Slovenskej a Českej republiky
• kuriér DPD

6.1 Osobný odber
Ak si pri objednávke zvolíte spôsob dopravy “osobný odber,” môžete si tovar vyzdvihnúť priamo v predajni na Hlavnej ulici 864, v Parku miniatúr, 916 22 Podolie počas otváracích hodín
v mesiacoch: Apríl-Október, utorok-nedeľa, 9:00 - 17:00; November-Marec, pondelok-piatok, 8:0016:00.

6.1.1 Osobný odber - neuhradený vopred
• objednanie tovaru – zvolíte si spôsob dopravy “osobný odber,” tovar dopredu neplatíte • potvrdenie objednávky – po objednaní tovaru obdržíte potvrdenie prostredníctvom e-mailu a sms notifikáciu so základnými informáciami o objednávke • dostupnosť tovaru – po skompletizovaní vašej objednávky dostanete e-mail a sms notifikáciu o dostupnosti tovaru • doba rezervácie – tovar bude pre vás rezervovaný po dobu 5 pracovných dní • prevzatie tovaru – osobne na Hlavnej ulici 864, v Parku miniatúr, 916 22 Podolie, na základe mena alebo čísla objednávky uhradenie objednávky – na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou
Ak si objednávku neprevezmete do 5 pracovných dní, bude automaticky stornovaná. V prípade, že si želáte predĺžiť dobu rezervácie vašej objednávky, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Obsah objednávky je možné na mieste pred zaplatením zmeniť alebo doplniť.

6.1.2 Osobný odber - uhradený vopred
• objednanie tovaru – zvolíte si spôsob dopravy “osobný odber,” tovar dopredu zaplatíte bezhotovostne bankovým prevodom alebo cez službu PayPal • potvrdenie objednávky – po objednaní tovaru obdržíte potvrdenie prostredníctvom e-mailu a sms notifikácie so základnými informáciami o objednávke • dostupnosť tovaru – po skompletizovaní vašej objednávky dostanete e-mail a sms notifikáciu o dostupnosti tovaru • doba rezervácie – tovar bude pre vás rezervovaný po dobu 10 kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na prípadnom predĺžení • prevzatie tovaru – osobne na Hlavnej ulici 864, v Parku miniatúr, 916 22 Podolie, na základe platného dokladu totožnosti a čísla objednávky, následne svojím podpisom potvrdíte prevzatie tovaru
Ak si nemôžete prísť prevziať tovar osobne, dajte nám vedieť e-mailom, kto miesto vás objednávku prevezme. Zaistíme tak, že sa tovar dostane do správnych rúk.

6.2 Kuriérska služba – DPD v rámci Slovenskej a Českej republiky
Tento spôsob dodania tovaru je možné využívať iba:
• počas pracovných dní
• v rámci územia Slovenskej a Českej republiky
Poplatok za doručenie kuriérom DPD je 5 EUR a je zarátavaný do celkovej ceny objednávky v prípade, že si zákazník zvolí spôsob dopravy „Kuriérska služba v rámci SR a ČR.
“ Pri nákupe nad 80,00 EUR máte doručenie kuriérom DPD úplne zadarmo.
Objednávka je doručovaná kuriérskou službou najneskôr do 2 dní od odovzdania zásielky kuriérskej službe DPD. O expedovaní tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu alebo sms správou od spoločnosti Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. O presnom čase doručenia zásielky informuje zákazníka priamo spoločnosť.
Služba doručenie kuriérom sa dá využiť len cez pracovné dni. V prípade, že objednávku so spôsobom doručenia “Kuriérska služba DPD v rámci SR a ČR” zadáte cez víkend alebo počas sviatku, bude expedovaná nasledujúci pracovný deň, ktorým začne zároveň plynúť dvojdňová lehota na doručenie.

6.3 Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty v Slovenskej a Českej republike
Ak si pri objednávke zvolíte adresu pre doručenie v Slovenskej a Českej republike, bude vám objednávka doručená prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Poštovné a balné je v tomto prípade 3,90 EUR. Pri nákupe nad 80,00 EUR ho máte úplne zadarmo. O expedovaní tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu alebo sms správou od spoločnosti Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. O presnom čase doručenia zásielky informuje zákazníka priamo Slovenská pošta a.s.
6.4 Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty mimo Slovenskej a Českej republiky Ak si pri objednávke zvolíte adresu pre doručenie mimo Slovenskej a Českej republiky, bude vám objednávka doručená prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Poštovné a balné je v tomto prípade 9,90 EUR. Pri nákupe nad 80,00 EUR ho máte úplne zadarmo. O expedovaní tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu alebo sms správou od spoločnosti Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. O presnom čase doručenia zásielky informuje zákazníka priamo Slovenská pošta a.s.

Expedovanie objednávok a dodacie podmienky (SR, SP, kuriér SR a ČR, zahraničie)
7.1 Všeobecné dodacie podmienky Spoločnosť Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v
lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky alebo nepreberiete objednaný tovar dohodnutým osobným odberom, je spoločnosť Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

Expedovanie objednávok a vybrané dodacie podmienky sa líšia v závislosti od spôsobu a miesta doručenia:
• doručovanie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. na území SR a ČR
• doručovanie kuriérom DPD na území SR a ČR
• doručovanie do zahraničia prostredníctvom Slovenskej pošty (celosvetovo) Presné podmienky expedovania pre jednotlivé prípady nájdete popísané nižšie.

7.2 Balenie objednávok Podľa charakteru/druhu objednaného tovaru vám ho zabalíme, aby sa nepoškodil.

7.3 Rozdelenie objednávky - expedovanie a poštovné Ak Vaša objednávka obsahuje viacero položiek a jednu, či viaceré z nich nie je možné našou vinou vybaviť, objednávku vám odošleme aj po častiach. Zvýšené nároky na poštovné a balné idú v takomto prípade na náš účet. O čiastočnom vybavení objednávky Vás budeme informovať emailom. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe Vášho želania doručeného e-mailom, môže byť poštovné a balné účtované za každú zásielku samostatne.

7.4 Potvrdenie o expedovaní objednávky Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. Nájdete v ňom užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

7.5 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky Pokiaľ Vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte prosím, svoju dodaciu poštu, kuriérsku službu alebo nás.
telefonicky: +421 32 7437505 e-mailom: office@matusovo-kralovstvo.sk

7.6. Expedovanie objednávok podľa spôsobu a miesta doručenia

7.6.1 Expedovanie objednávok doručovaných Slovenskou poštou v rámci SR a ČR
Pri objednávke tovaru s doručením Slovenskou poštou je možné tovar zaplatiť vopred bankovým prevodom alebo pri prebratí priamo kuriérovi v hotovosti. Objednaný tovar je doručovaný do 18 dní od odovzdania zásielky Slovenskej pošte a.s..

Poštovné a balné je v tomto prípade spoplatnené sumou 3,90 EUR. Pri nákupe nad 80,00 EUR ho máte úplne zadarmo.

7.6.1 Expedovanie objednávok doručovaných kuriérskou službou DPD v rámci SR a ČR
Pri objednávke tovaru s doručením kuriérskou službou DPD je možné tovar zaplatiť vopred bankovým prevodom alebo pri prebratí priamo kuriérovi v hotovosti. Objednaný tovar je doručovaný do 2 dní od odovzdania zásielky kuriérskej spoločnosti DPD.
Poštovné a balné je v tomto prípade spoplatnené sumou 5 EUR. Pri nákupe nad 80,00 EUR ho máte úplne zadarmo.

 

7.6.2 Expedovanie objednávok s doručením DO ZAHRANIČIA (mimo územia SR a ČR) Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Objednaný tovar Vám vieme doručiť do celého sveta. Jediné, čo musíte urobiť, je zaplatiť vopred bankovým prevodom alebo PayPal. Bez zaplatenia nebude takáto objednávka ďalej spracovaná a bude považovaná za neplatnú.
Poštovné a balné je v tomto prípade spoplatnené sumou 9,90 EUR. Pri nákupe nad 80,00 EUR ho máte úplne zadarmo.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie
objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.


Záručná doba
Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
Ku každej zásielke je priložená aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na
office@matusovo-kralovstvo.sk
Reklamácie v našom obchode sa riadia podmienkami, ktoré platia v akejkoľvek bežnej kamennej predajni v súlade so zákonom.

Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru
9.1 Výmena tovaru Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 24 mesiacov od jeho kúpy.
9.1.1 Podmienky výmeny • tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom balení • v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá.
9.1.2 Postup pri výmene – zákazník • tovar, ktorý požadujete vymeniť prineste osobne počas otváracích hodín do Parku miniatúr, Hlavná 864, 916 22 Podolie alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku) • adresa na doručenie vráteného tovaru:
Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o.
Park miniatúr Podolie 864 916 22 Podolie Slovenská republika

• k výmene tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, nepoužívaný, s pôvodným obalom
• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene (formulár na odstúpenie od zmluvy)

9.1.3 Postup pri výmene – predávajúci
• prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si želáte
• v prípade, že požadujete vymeniť tovar kus za kus v rovnakej cene a je momentálne dostupný skladom, doporučený list alebo balík vám bezodkladne pošleme na vami uvedenú adresu
9.1.4 Postup pri výmene – špeciálne prípady V prípade, že si želáte vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý požadujete, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať predtým na adresu office@matusovo-kralovstvo.sk.

9.2 Vrátenie tovaru Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.eshop.matusovokralovstvo.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť toto právo, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať Matúšovmu kráľovstvu spol. s r.o. najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na office@matusovo-kralovstvo.sk, alebo v listinnej podobe na adresu Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o., Park miniatúr, Podolie 864, 916 22 Podolie, Slovenská republika spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie. Môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy (ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia vám bezodkladne potvrdíme emailom).
9.2.1 Podmienky vrátenia tovaru
• tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom balení
• v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.2.2 Postup pri vrátení tovaru – zákazník
• tovar, ktorý chcete vrátiť, prineste osobne počas otváracích hodín do Parku miniatúr, Hlavná 864, 916 22 Podolie alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty
• adresa na doručenie vráteného tovaru:
Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o. Park miniatúr
Podolie 864 916 22 Podolie Slovenská republika
• k vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• skontrolujte, či je tovar v poriadku nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom obale
• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a formulár na odstúpenie od zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy)
9.2.3 Postup pri vrátení tovaru – prevádzkovateľ
• skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru
• ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
• platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o.. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a spoločnosť Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

 

9.3 Reklamácia tovaru

9.3.1 Základné informácie
Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.eshop.matusovokralovstvo.sk je 24 mesiacov.
Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o., Podolie 864, 916 22 Podolie.
V prípade, že máte záujem reklamovať tovar zakúpený, alebo vyzdvihnutý cez osobný odber v našej predajni, je najlepšie, ak prídete osobne. Nezabudnite si so sebou vziať aj doklad o zaplatení vzťahujúci sa k reklamovanej položke.

Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru používaním a poškodením, ktoré časom prirodzene mení vzhľad produktu.
Dávame Vám do pozornosti, že tovar z produkcie Matúšovho kráľovstva spol. s r.o. a obchodných partnerov, ktorý ste kúpili inde ako v www.eshop.matusovo-kralovstvo.sk a v našej predajni, môžete reklamovať iba u predajcu, u ktorého ste tovar zakúpili.
9.3.2 Podmienky reklamácie • oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu • v prípade reklamácie potrebujete pôvodné balenie • tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá 9.3.3 Postup pri reklamácii – zákazník • tovar, ktorý chcete reklamovať, prineste osobne počas otváracích hodín do Parku miniatúr, Hlavná 864, 916 22 Podolie alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku) • adresa na doručenie reklamovaného tovaru:
Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o. Park miniatúr
Podolie 864 916 22 Podolie Slovenská republika
• k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení • skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom obale • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s popisom vady (reklamačný protokol)

• v prípade, že nám posielate tovar na reklamáciu poštou, je lepšie, ak nás vopred informujete na adrese:
office@matusovo-kralovstvo.sk
9.3.4 Postup pri reklamácií – prevádzkovateľ Osobne • na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú vadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu • spolu so zákazníkom vypíšeme reklamačný protokol • dohodneme sa na spôsobe vybavenia reklamácie a následného kontaktovania zákazníka • informáciu o vybavení reklamácie vám dáme písomne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
Poštou • na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú vadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu • po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo emailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie • písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie • opravený/vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie
Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov: • tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus osobne na mieste, alebo vám ho zašleme späť na naše náklady, • v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO
Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na
Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu
office@matusovo-kralovstvo.sk.
Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Matúšovým kráľovstvom spol. s r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na: office@matusovo-kralovstvo.sk


Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.2.2019.

Spoločnosť Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.eshop.matusovo-kralovstvo.sk.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.
Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto obchodné podmienky, zmenu oznámi užívateľovi prostredníctvom e-shopu a/alebo e-mailovou správou na e-mailovú adresu užívateľa zadanú do databázy e-shopu. Užívateľ má právo zmeny obchodných podmienok odmietnuť v lehote 2 dní/pracovných dní od prvého prihlásenia sa do užívateľského účtu po oznámení zmeny obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom e-shopu) alebo od doručenia danej e-mailovej správy do e-mailovej schránky užívateľa (v prípade doručovania e-mailovou správou) a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 2 dní/pracovných dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.