Nariadenie GDPR Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: spoločnosť Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. založená a existujúca podľa práva SR, so sídlom Podolie 864, 91622 Podolie zapísaná v Obchodnom registri, vložka 12533/R oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o., Podolie 864, 916 22, telefonický kontakt: +421 32 7437505, emailový kontakt:
office@matusovo-kralovstvo.sk
Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Fotografie – identifikácia osôb, propagácia zamestnávateľa, E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu, Spotrebiteľské súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží, Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu.
Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje
Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti
Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie
Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:
1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
6. právo na prenosnosť osobných údajov,
7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.
Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka.